wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Zależy ona od specyfiki obiektu językowego, jaki w danym haśle się opisuje. Wyodrębniono siedem typów hasła ze względu na to kryterium: 1) „zwykłe”, 2) nieciągłe, 3) nazwa własna 4) skrót, 5) skrótowiec, 6) funkcyjne 7) morfem. Dostępne są dwie możliwości oglądania artykułów hasłowych: A) tzw. widok zakładkowy, w którym można oglądać poszczególne elementy mikrostruktury, B) widok linearny (do druku), który przypomina sposób prezentowania informacji w tradycyjnym papierowym słowniku, z tym, że każdy element mikrostruktury jest podpisany.

W widoku linearnym artykuł hasłowy zaczyna się formą hasłową (wyróżnioną czerwonym kolorem), np. broda, drugim elementem jest chronologizacja (skrótowe oznaczenia słowników, w których to hasło wcześniej zanotowano), po czym następują kolejne podhasła (w haśle broda jest ich pięć). Pierwszym elementem jest tzw. identyfikator semantyczny, który pozwala użytkownikowi wstępnie rozróżnić znaczenia opisywane w poszczególnych podhasłach. Numeracja jest dwustopniowa, bo podstawowe znaczenia są numerowane liczbami arabskimi, literami zaś – znaczenia pozostające w relacji polisemii regularnej. Po identyfikatorze następuje definicja znaczenia, później klasyfikacja tematyczna (w układzie trójstopniowym), z kolei podaje się leksemy pozostające z hasłowym w relacjach semantycznych (kolejno: hiperonim, synonimy, antonimy, leksemy w relacji sprzeczności). Następną pozycją w podhaśle są kolokacje, tzn. połączenia wyrazu hasłowego w danym znaczeniu z innymi (uporządkowane według charakterystyki składniowej), cytaty z lokalizacjami (maksymalnie pięć dla każdego znaczenia), informacja fleksyjna, na którą składa się wskazanie części mowy, pewne dalsze informacje, zależnie od części mowy, oraz paradygmat odmiany. Dla znaczenia 4. dodatkowo wypełniono pole Składnia, zaznaczono pozycję obowiązkowo konotowaną przez leksem. W haśle broda nie było potrzeby wypełniać pól Skrót, Informacja normatywna i Noty o użyciu, w związku z czym odpowiednie znaczniki nie wyświetlają się. Na końcu znajdują się (podpisane jako Frazeologizmy i/lub Przysłowia) odesłania do jednostek nieciągłych zawierających dany wyraz. Są to odsyłacze hipertekstowe, które po kliknięciu prowadzą do osobnych artykułów hasłowych poświęconych tym jednostkom. Warto zauważyć, że w „połączeniach” i „cytatach” formy słowa hasłowego są wyróżnione czerwonym kolorem; osiąga się to automatycznie dzięki działaniu modułu fleksyjnego.