wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

W przykładowym artykule hasłowym broda znalazła się informacja o pierwszym poświadczeniu wyrazu w zabytku staropolskim – Bulli gnieźnieńskiej (1136) – jako nazwy osobowej. Autor zrekonstruował słowo do postaci sprzed metatezy (*borda) i podał jego znaczenie. Po informacji, że wyraz jest ogólnosłowiański, przywołał jego odpowiedniki w innych językach indoeuropejskich: łotewskim, łacińskim i gockim (wraz z informacją o rodzaju gramatycznym), staro-wysoko-niemieckim, holenderskim, angielskim, walijskim, a także innych, w których występują wyrazy kontynuujące ten sam praindoeuropejski rdzeń. Następnie podał rekonstruowaną postać praindoeuropejską i czasownik podstawowy omawianego słowa, hipotezę poparł tym, że istnieje czasownik sanskrycki br̥hati o znaczeniu ‘oddzielać, odrywać’. Artykuł hasłowy kończy się konstatacją, że wyraz ten „wymaga dalszych studiów”. W odrębnych artykułach hasłowych zostały omówione wyrazy pokrewne brody: brodacz i brodawka.