wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Wyrazem hasłowym jest „oddzielny wyraz” występujący w drukowanej lub rękopiśmiennej spuściźnie poety, np. broda. Oddzielny wyraz to słowo różniące się od innych zarówno pod względem znaczenia, jak i kształtu. Według tego kryterium słowa wieloznaczne nie zostały opracowane w odrębnych artykułach hasłowych, jednakże wyrazy homonimiczne – tak. Obok wyrazu hasłowego umieszczono formy oboczne oraz informację o ogólnej liczbie użyć danego wyrazu, w wypadku brody – (34). Po niej następuje informacja gramatyczna o części mowy, do której należy wyraz hasłowy (np. rz.ż), oraz wykaz jego form fleksyjnych, ze wskazaniem liczby wystąpień każdej z nich.

Następną część artykułu hasłowego stanowi charakterystyka semantyczna wyrazu. Słownik objaśnia znaczenia słów znanych współcześnie jedynie w wypadku, gdy są one wieloznaczne lub wyszły z powszechnego użycia. W wypadku omawianego leksemu podano objaśnienia: „1. Dolna część twarzy”, „2. Zarost”.

Kolejna część obejmuje informacje frazeologiczne, z wyróżnieniem następujących jednostek: przysłowia, wyrażenia (np. golona broda), wyrażenia porównawcze, zwroty (np. głaskać, gładzić pod brodę), zwroty porównawcze, frazy, szeregi, zestawienia. Każda jednostka jest opisana pod kątem liczby użyć, np. golona broda (1).

Dalsza część zawiera wszystkie przykłady użyć ilustrujących dane hasło. Zostały one ograniczone do możliwie najmniejszego kontekstu, który zarazem pozwalałby na uchwycenie sposobu użycia danego wyrazu. Dla każdego cytatu podano jego dokładną lokalizację wyrażoną skrótem, np. PT V 387 na oznaczenie piątej księgi Pana Tadeusza i strony 387.

Pod koniec opisu każdego ze znaczeń umieszcza się informację o ewentualnych peryfrazach wraz z podaniem znaczenia i liczby użyć.