wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Wyrazem hasłowym jest słowo łacińskie. Jako kolejny element pojawia się odpowiednik niemiecki: eyn Bart. Jako trzeci – odpowiednik polski Broda. Przy haśle łacińskim, w pierwszej kolumnie, podaje się informację gramatyczną (rodzaj gramatyczny i przynależność do grupy deklinacyjnej). Zaobserwować można niekonsekwencję w stosowanych skrótach (rodzaj: g. – ge.). Derywat przymiotnikowy: Barbatus, Gebartet Brodati stanowi odrębny artykuł hasłowy. Podobnie kolejny derywat przymiotnikowy: Imberbis, Ungebartet, Bezbrody [6].

 

[6] Budowę artykułu hasłowego słownika szczegółowo omawia W. Gruszczyński – ibidem, s. nlb. [113–118].